पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

प्रथम नगर सभा

प्रथम नगर सभामा नगर प्रमुख सिमा कुमारी क्षेत्री
Display In slider: 
1