पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

महेश पुरी

Designation:

Phone: 
९८५६०५३४००
Elected or Staff: 
Elected Official