पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

सिमा कुमारी क्षेत्री

Designation:

Phone: 
९८५६०५३३९९
Elected or Staff: 
Elected Official