पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

बासुदेव रेग्मी

Email: 
eo@putalibazarmun.gov.np
Phone: 
०६३-४२०४०९, ९८५६०७५१११
Elected or Staff: 
Staff