FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको निर्णयहरु

वैठक मिति निर्णयहरु
मिति २०७९.०६.०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९.०६.०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०७९.०५.१५ गतेको कार्यापालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०५.१५ गतेको कार्यापालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०४/०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९०४०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf.pdf
मिति २०७९/०३/३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०३.३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०३/०८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९.०३.०८ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०३/०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०३०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय_0.pdf
मिति २०७९/०२/१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०२१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०२/०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon karyapalika.01.pdf
मिति २०७८/१२/२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८.१२.२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/११/१७ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८१११७ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/१०/१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७८.१०.१४.pdf
मिति २०७८/०९/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८०९२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (2).pdf
मिति २०७८/०८/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८०८२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/०७/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon waithakko nirnaya.pdf
मिति २०७८/०६/२४ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon मिति २०७८.०५.३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf