FAQs Complain Problems

Blogs

वैठक मिति निर्णयहरु
मिति २०८१-०२-१३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय हरु PDF icon मिति २०८१-०२-१३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय हरु .pdf
मिति २०८१-०२-०३ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०८१-०२-०३ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु .pdf
मिति २०८१-०१-१६ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०८१-०१-१६ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु .pdf
मिति २०८०-०५-०८ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०५-०८ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु .pdf
मिति २०८०/१२/०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.१२.०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/११/१४ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-१११-४ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/१०/१९ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-१०-१९ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
१४ औं नगर सभाका निर्णयहरु PDF icon १४ औं नगर सभाका निर्णयहरु_0.pdf
मिति २०८०/१०/०३ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.१०.०३ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/०९/२० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.०९.२० को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/०९/११ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका बैठक १११.pdf
मिति २०८०/०८/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०८-२६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु .pdf
मिति २०८०/०६/१८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon २०८००६१८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०८०-०४-३१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०४-३१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/०३/२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०३-२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf