FAQs Complain Problems

Blogs

वैठक मिति निर्णयहरु
मिति २०७९/०४/०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९०४०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf.pdf
मिति २०७९/०३/३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०३.३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०३/०८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९.०३.०८ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०३/०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०३०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय_0.pdf
मिति २०७९/०२/१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०२१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०२/०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon karyapalika.01.pdf
मिति २०७८/१२/२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८.१२.२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/११/१७ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८१११७ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/१०/१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७८.१०.१४.pdf
मिति २०७८/०९/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८०९२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (2).pdf
मिति २०७८/०८/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८०८२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/०७/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon waithakko nirnaya.pdf
मिति २०७८/०६/२४ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon मिति २०७८.०५.३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/०५/३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon २०७८०५३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८ साल श्रावन १३ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon nirnayaharu-19-22.pdf